Vår metod för ledningssystemsinförande

Uppstartsdialogen

Vid uppstartsdialogen kommer vi överens om hur projektet skall genomföras och vilka arbetsformer som passar er verksamhet bäst. Vi tar reda på vilka nyckelpersoner som finns för projektet och säkerställer att vi har samsyn kring de mål ni har med projektet.

Grundförutsättningar

Nu tar vi de första stegen mot certifiering. Verksamhetens processer och informationshantering inventeras genom intervju med personalen. Dokumentation av processerna sker i mjukvara som möjliggör att processkartorna kan användas för automatiserad behandling.

Vi tar också reda på vilka intressentkrav verksamheten står inför, dvs. legala krav, kundkrav, ägardirektiv osv som har betydelse för den styrning och uppföljning ledningssystemet skall hjälpa till med.

Ur processkartorna extraherar vår skräddarsydda programvara de informationstillgångar verksamheten hanterar. Informationen klassificeras utifrån verksamhetens och intressenters krav på konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet.

Grundförutsättningarna dokumenteras i en Verksamhetsanalys – ett sammanhållet dokument som ligger till grund för det fortsatta arbetet.

Riskanalys och gapanalys

I riskanalysen utgår vi från processkartläggningen, informationstillgångar och övrig verksamhetskontext och identifierar och bedömer de risker som är relevanta för verksamheten.

Här lägger vi fokus på att ha en enkel metod som ger korrekta, konsistenta och jämförbara resultat vilket gör att verksamheten kan tillämpa metoden brett i verksamheten och göra framtida analyser utan att behöva anlita konsulter.

Vi identifierar också i detta steg vilka befintliga riskhanteringsåtgärder som finns på plats samt vilka ytterligare åtgärder som behövs för att hantera risker.

I GAP-analysen gör vi en första genomlysning av kraven i den eller de standarder ni vill arbeta med och identifierar vilka delar som behöver kompletteras för tillräcklig kravtäckning.

Efter detta steg har man en bra bild över de aktiviteter verksamheten behöver göra för att bli redo för certifiering.

Åtgärdsplanering

I detta skede har vi en bra bild över vilka åtgärder som behöver vidtas innan certifiering kan bli aktuell. Nu lägger vi upp en projektplan för åtgärderna och begär in offerter för certifiering.

 

Förändring och certifiering

Nu åtgärdar vi de brister verksamheten har, genomför internrevision och ledningsmöte.

Certifieringsorganet påbörjar arbetet med att certifiera verksamheten vilket är en tvådelad process med två revisioner. Efter revisionerna får företaget avvikelser och förbättringsförslag som vi åtgärdar och implementerar.

När certifieringsprocessen är färdig är Verksamhetsfokus arbete slutfört och ni är skickade att själva fortsätta det ständiga förbättringsarbetet.